ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Γεωγραφικό πλάτος : 40° 50’ Β
Γεωγραφικό μήκος : 25° 53’ Α
Λιμενική Αρχή : Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης
Τηλ. : 0551 - 28734
Fax :
Φορέας Λιμένος : Λιμενικό Ταμείο Έβρου
Τηλ. : 0551 - 26251
Fax : 0551 - 28463
Γενική Περιγραφή Λιμένα : Δημιουργείται λιμενολεκάνη διαμέτρου 400μ. από προσήνεμο μώλο μήκους 945μ. και υπήνεμο μώλο 524μ.
Ρόλος : Διεθνής λιμένας της Βορείου Ελλάδας με προοπτικές προσέλκυσης σημαντικής κίνησης τράνζιτ.
Διακινούμενα Φορτία : Αντιπροσωπεύουν κατά 2/3 κίνηση εσωτερικού και κατά 1/3 κίνηση εξωτερικού. Φορτώσεις : Δημητριακά, ζωοτροφές, μελάσσα, αδρανή υλικά. Εκφορτώσεις : Ξυλεία, καύσιμα, γενικό φορτίο.
Ανεμολογικά - Κυματικά Στοιχεία : Επικρατούν ΒΑ και Ν άνεμοι. Παρατηρούμενο ύψος κύματος στη λιμενολεκάνη 1.0 μ. για ΝΑ ανέμους.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λινενικής Υποδομής - Ανωδομής - Μηχανολογικού Εξοπλισμού :
- Κρηπιδώματα : Συνολικό μήκος κρηπιδωμάτων 1397μ. με βάθη 4.0 - 10.5μ.
- Είσοδος : Βαθος 7.40μ. και πλάτος 200μ.
- Λιμενολεκάνη : Διαμ. : 400μ., βάθος : - 8.0μ.
- Αποθηκευτικοί Χώροι - Κτίρια : Υπαίθριοι : 140000τ.μ. περίπου. Στεγασμένοι : 660τ.μ. περίπου. Κτίρια : Ιχθυόσκαλας - Τελωνείου.
- Μηχανολογικός Εξοπλισμός : Δεν υπάρχει μηχανολογικός εξοπλισμός σε λειτουργική κατάσταση εκτός από 15 κοχλιοφόρους σωλήνες φόρτωσης δημητριακών.
- Δίκτυα Υποδομής : Ύδρευση και ηλεκτροφωτισμός με δυνατότητα παροχής στα πλοία - τηλεφωνική σύνδεση.
Άλλες Πληροφορίες : Πλοήγηση : Δεν υπάρχει Πλοηγικός Σταθμός. Αγκυροβολία εκτός λιμένος : Με ΝΑ - ΝΔ ανέμους δεν είναι δυνατή.


Copyright ©, 1997 Marinet