ΛΙΜΕΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Γεωγραφικό πλάτος : 38° 02’ Β
Γεωγραφικό μήκος : 23° 32’ Α
Λιμενική Αρχή : Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας
Τηλ. : 01 - 5542454
Fax :
Φορέας Λιμένος : Λιμενικό Ταμείο Ελευσίνας
Τηλ. : 01 - 5546869
Fax : 01 - 5543849
Γενική Περιγραφή Λιμένα :Αποτελείται από έναν προβλήτα και μια προκυμαία με περιορισμένους χερσαίους χώρους και βρίσκεται στον κόλπο της Ελευσίνας. Στην περιοχή του λιμένα βρίσκονται επίσης το "παλιό λιμάνι" ( λιμενίσκος μικρών σκαφών ), ένας λιμενίσκος αλιέων καθώς και μικρός λιμενίσκος ανατολικά του λιμένα. Προβλέπεται η κατασκευή νέου λιμένα στη θέση Βλύχα.
Ρόλος : Σημαντικός λιμένας της Αττικής, με ρόλο σημπληρωματικό του Πειραιά στη διακίνηση φορτίων για την περιοχή αυτή.
Διακινούμενα Φορτία :Εισαγωγές : Ξυλεία, χαρτί, πρώτες ύλες πλαστικού, σκράπ, σίδερα. Εξαγωγές : Λαμαρίνα, τσιμέντα.
Ανεμολογικά - Κυματικά Στοιχεία :Επικρατούν Β - ΒΔ άνεμοι. Παρατηρούμενο ύψος κύματος 0.50 - 0.80μ. για Ν - ΝΔ ανέμους.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λινενικής Υποδομής - Ανωδομής - Μηχανολογικού Εξοπλισμού :
- Κρηπιδώματα : Συνολικό μήκος κρηπιδωμάτων 1056μ., με βάθη 8.0 - 10.0μ.
- Είσοδος : Ο κύριος λιμένας είναι ανοικτός.
- Λιμενολεκάνη : Απεριόριστος κύκλος ελιγμών, αφού δεν υπάρχουν εξωτερικά λιμενικά έργα.
- Αποθηκευτικοί Χώροι - Κτίρια : Υπαίθριοι : 40.000 τ.μ. Στεγασμένοι : 1.000 τ.μ. περίπου. Κτίρια : Λιμενικού Ταμείου, Τελωνείου, Λιμεναρχείου, Στέγης Λιμενεργάτη.
- Μηχανολογικός Εξοπλισμός : 3 αυτοκινούμενοι γερανοί 45, 45, 25 τόννων. 3 περονοφόρα των 25, 15, 12 τόννων. 9 περονοφόρα των 5 τόννων. 1 φορτωτής.
- Δικτυα Υποδομής : Ύδρευση με δυνατότητα παροχής στα πλοία - ηλεκτροφωτισμός και τηλεφωνική σύνδεση.
- Άλλες Πληροφορίες : Πλοήγηση : Υποχρεωτική. Ρυμούλκηση : Εξυπηρετείται με Ρ/Κ από τον Πειραιά. Αγκυροβολία εκτός λιμένος : Στον κόλπο της Ελευσίνας.


Copyright ©, 1997 Marinet