ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Γεωγραφικό πλάτος : 39° 30’ Β
Γεωγραφικό μήκος : 20° 18’ Α
Λιμενική Αρχή : Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας
Τηλ. : 0665 - 22240
Fax :
Φορέας Λιμένος : Λιμενικό Ταμείο Ηγουμενίτσας
Τηλ. : 0665 - 23870
Fax : 0665 - 22369
Γενική Περιγραφή Λιμένα :Ο λιμένας βρίσκεται σε ένα καλά προστατευμένο όρμο, με δίαυλο εισόδου και αποτελείται από δύο προβλήτες και ενδιάμεσο κρηπίδωμα.
Ρόλος : Η δεύτερη, μετά τον λιμένα της Πάτρας, πύλη της χώρας προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη.
Διακινούμενα Φορτία :Διακίνηση κυρίως φορτίων με πλοία τύπου Ro-Ro. Μικρή διακίνηση συμβατικού φορτίου αφορά αδρανή οικοδομικά υλικά, ξυλεία, ζώντα ζώα και τσιμέντο/καύσιμα από ιδιωτικές εγκαταστάσεις.
Ανεμολογικά - Κυματικά Στοιχεία :Επικρατούν Ν - ΝΔ ( χειμώνα ) και Β ( θέρος ) άνεμοι. Μέγιστο παρατηρούμενο ύψος κύματος εντός του λιμένος 1.0μ. περίπου με ΝΔ ή ΒΔ ανέμους.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λινενικής Υποδομής - Ανωδομής - Μηχανολογικού Εξοπλισμού :
- Κρηπιδώματα : Συνολικό μήκος κρηπιδωμάτων 920μ. με βάθη 5.0 - 10.0μ.
- Είσοδος : Δίαυλος ( υφαλαύλακας ) εισόδου μήκους 1800μ. περίπου, πλάτους 75μ. και ελάχιστου βάθους 7.5μ.
- Αποθηκευτικοί Χώροι Κτίρια : Υπαίθριοι : 10.000τ.μ. Κτίρια : Τελωνείου, Λιμενικής Αρχής, Ε.Ο.Τ.
- Μηχανολογικός Εξοπλισμός : Μόνο μία (1) γεφυροπλάστιγγα 50 τόννων.
- Δίκτυα Υποδομής : Ύδρευση, με δυνατότητα παροχής στα πλοία. Ηλεκτροφωτισμός και τηλεφωνική σύνδεση.
Άλλες Πληροφορίες : Πλοήγηση : Δεν υπάρχει Πλοηγικός Σταθμός. Αγκυροβολία εκτός λιμένος : Στον όρμο της Ηγουμενίτσας.


Copyright ©, 1997 Marinet